Výzkumy

Milí rodiče dvojčat, dvojčata a učitelé dvojčat.

Po 4 letech provádím opět dotazníkové šetření Dvojčata v pedagogické praxi.

Budu Vám moc vděčná za vyplnění dotazníku (i v případě, že jste se zúčastnili/nezúčastnili minulého dotazníkového šetření). Rodiče (dvojčata), kteří jsou zároveň učiteli prosím o vyplnění obou dotazníků. Vím, že dotazník není ideální, ale snažím se zachovat stejné znění jako při prvním průzkumu.

Děkuji Vám za spolupráci.

Klára Vítková Rulíková

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/23551/

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/svojcata-v-pedagogicke-praxi/

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dvojcata-v-pedagogicke-praxi/

 


Jste identická dvojčata a chcete se zapojit do výzkumu?
Na Klub dvojčat a vícerčat, se obrátila studentka ze Slovenska, která připravuje potencionální výzkum identických dvojčat. Chce také založit databázi žijících dvojčat na Slovensku.

Dotazník (1)

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Dotazníky zasílejte na  email natalia.marhefkova@gmail.com.


Americký výzkum ukazuje, že dvojčata mívají  předčasnou menopauzu


Podle výsledků výzkumu publikovaného na internetu a v předním evropském časopise Human Reproduction, nastává u dvojčat menopauza dříve než u ostatních žen.
Výzkum, kterého se zúčastnilo více než 800 australských a britských párů dvojčat, vedený Dr. Rogerem Gosdenem, profesorem reprodukční biologie na Weill Medical College na Cornell University v New Yorku, odhalil u skupiny dvojčat ve věkové kategorii 40 až 45 let 3x až 5x větší předčasné selhání vaječníků než u běžné populace. Přitom selhání vaječníků před dovršením 40. roku postihuje jen asi jednu ze 100 žen.
Závěry vycházely z rozlišení dvojčat na identická a neidentická a potvrdily předchozí hypotézy o předčasném ovariálním selhání (premature ovarian failure = POF) u neidentických dvojčat. Bylo to ale poprvé, kdy bylo POF identifikováno i u identických dvojčat.
Studie se zúčastnilo i několik dvojčat, jejichž menopauzy nastaly s velkým časovým rozdílem, v několika málo případech dokonce větším než 20 let. Byly to právě tyto rozdíly, které vedly k uvedené studii. Prvním podnětem byl vlastně nedávno provedený případ transplantace vaječníků u 24-letých identických dvojčat v Infertility Center v St. Louis, provedený spoluautorem této studie Dr. Sherman Silber. Jedno z dvojčat prodělalo POF za nevyjasněných okolností již ve věku 14 let. Díky transplantaci tkáně vaječníků její sestry ale došlo k nápravě a dívka později i otěhotněla. K možné léčbě se následně přihlásilo několik dalších identických dvojčat, čímž se vědci dostali k neoficiálním informacím o dalších případech rozdílného věku menopauzy u dvojčat.
„To nás přimělo otestovat hypotézu, že POF se u identických dvojčat objevuje dříve než v běžné populaci,“ vysvětluje Dr. Gosden.
Vědci analyzovali data 428 párů dvojčat z australského registru dvojčat a 404 z britského registru dvojčat, u kterých nastala menopauza přirozeně. Ta porovnávali s kontrolní skupinou etnicky srovnatelné populace, 3.483 holandských žen získaných pro studii při screeningu prsu, z nichž většina byla po menopauze s průměrným menopauzálním věkem něco málo přes 50 let.
„Naše studie potvrdila hypotézu, že u dvojčat nastává POF statisticky výrazně dříve než u žen obecně. Rozdíly byly velké, a to na úrovni 3 – 5 násobků jak u dolní hranice 40, tak u horní 45 let, a byly podobné u obou národních registrů. Důvod, proč bylo dosud POF u dvojčat z velké části přehlíženo je pravděpodobně fakt, že POF je stále neobvyklé i u dvojčat (3 – 5 ze 100),“ řekl Dr. Gosden. Také řekl, že je překvapilo, že POF bylo běžné jak pro neidentická, tak i pro identická dvojčata.
„Na rozdíl od normálních neidentických dvojčat existují i matky, jejichž biologické hodiny tikají rychleji a zásoba jejich vaječníků se rychleji vyčerpává, čímž vzniká pravděpodobnost, že počnou dvojčata v období vrcholu své plodnosti, což může být velmi brzy. I když pak tato dvojčata nejsou identická, může jedno i druhé zdědit po matce sklon k časné menopauze.”
Pro mimořádné POF u identických dvojčat by podle Dr. Gosden platilo jiné vysvětlení, dosud však bylo neznámé a hůře vědecky přístupné. Studie dvojčat a párů matka – dcera ukázala, že věk menopauzy je do značné míry dědičný, i když se nám zatím z velké části nepodařilo určit odpovědné genetické faktory. Poslední studie byla s tímto zjištěním v souladu, protože jednovaječná dvojčata vykazovala menší věkové rozdíly u menopauzy než dvojvaječná.
U několika chorob, jako je dědičná rakovina prsu nebo Alzheimerova choroba se, až na pár ojedinělých případů, nemoci spojené s mutacemi v jednotlivých genech vyskytují dříve. Možná by tedy vůbec nebylo překvapivé, pokud by se POF jednovaječných dvojčat více časově shodovalo.
„Z důvodu nedostatku vhodných zvířecích modelů, jsme nebyli schopni udělat příliš velký pokrok, abychom pochopili mechanismus u identických dvojčat. Existují ale dvě možnosti, za pomoci kterých to můžeme ověřit. Za prvé, selhání vaječníků může nastat, jestliže se embryo po implantaci v průběhu kritického období, kdy se vytvářejí progenitorové zárodečné buňky, nerovnoměrně rozdělí. U jednoho dvojčete se pak může vytvořit podprůměrný počet folikul. Za druhé, v děloze může docházet k soupeření a toto napětí může mít za následek odchylky ve způsobech, jakými jsou vyjádřeny geny potřebné k vytváření vajíček ve vaječnících každého dvojčete. Nepátráme po mutacích v sekvencích DNA, ale hledáme přepínače genů, zabýváme se tedy oborem zvaným epigenetika.“
Dr. Gosden řekl, že i když velká většina identických a neidentických dvojčat dosáhne menopauzy v přibližně stejném věku jako jedináčci, pro dvojče s POF, jehož sourozenec je ještě plodný, to může znamenat i výhody.
„První možností pro identická i neidentická dvojčata je darování vajíček (oocytů). U identických dvojčat existuje navíc možnost přenosu ovariální tkáně. Tato možnost může vzácně připadat v úvahu i u neidentických dvojčat, pokud je tkáň vhodná a představuje vhodnou shodu.
„Toto je důležitý vývoj, neboť i když se jedná spíše o vzácné zákroky, ve velkých zemích by se mohly týkat celkem velkého počtu lidí. V USA žije například 150.000 párů identických dvojčat ve věku 20 až 40 let. Asi 6.000 z nich (4% ) dosáhne POF před dovršením 40 let a údaje předpovídají, že podstatná část z nich bude mít sestru s větší zásobou vajíček a pravděpodobně pozdější menopauzou.“

Zdroj: Human Reproduction

 


 

Zajímavé poznatky z výzkumu stárnoucích identických dvojčat

Dlouhodobá studie identických dvojčat potvrdila, že se DNA každého jednotlivce může v průběhu života měnit.
Vědci objevili případy, kdy velké i malé části DNA měnily směr, kopírovaly se, nebo se zcela vytrácely. Tyto změny byly zjištěny především u starších dvojčat.
Tato zjištění nám mohou nyní pomoci pochopit, proč ve starším věku často dochází k oslabení imunitního systému.
Vědci z university v Uppsale vysvětlují, že v průběhu života dochází ke změnám v buňkách DNA. Těmito změnami mohou být například změny jednotlivých stavebních částí DNA, častěji však dochází k novému uspořádání, nebo spíše přeuspořádání, během kterého velké úseky DNA mění své místo nebo směr, dochází k jejich zdvojení, nebo úplně mizí.
Vědci zkoumali normální krvinky identických dvojčat různých věkových skupin a pátrali po větších nebo menších odchylkách v uspořádání DNA. Výsledky ukázaly, že k velkým změnám docházelo až u populace starší 60 let.
Změny DNA se týkaly nejčastěji například toho, že se u některých krvinek ztrácela část chromozomu. U pár jedinců byly zjištěny určité, takřka identické změny, přičemž některé z nich by mohly souviset se známou nemocí krve, při které bývá narušena schopnost kostní dřeně produkovat nové krvinky.
Změny v uspořádání se vyskytovaly i u mladší věkové skupiny. Byly sice menší a méně složité, ale vědci mohli i v tomto případě prokázat, že množství změn bylo přímo úměrné věku.
Vědce překvapilo, že až 3,5% zdravých osob starších 60 let podléhá tak velkým genetickým změnám.
Uvedený objev odstartoval novou etapu, která nám snad pomůže lépe pochopit mechanizmus vývoje nemocí ve vyšším věku.
Vědci se domnívají, že tento typ genetické odchylky bývá pravděpodobně mnohem častější, jak tvrdí Jan Dumanski, profesor z oddělení imunologie, genetiky a patologie a jeden z autorů tohoto pojednání.
Klíčem k možné souvislosti mezi změnami DNA a následnými změnami našeho imunitního systému může být skutečnost, že navzdory různým krvinkám, které jsou obsaženy v lidském těle, DNA obsahuje krvinky jen bílé.
Tato informace je důležitá, neboť vědci se domnívají, že zvýšený počet bílých krvinek může spolu se změnami DNA poškozovat nebo měnit imunitní systém.
Přesněji řečeno genetické změny vedou k zvýšenému růstu buněk, které je vyprovokovaly, tyto pak rostou úměrnou řadou podle počtu bílých krvinek. Důsledkem pak může být snížená rozmanitost bílých krvinek, a tím oslabení imunitního systému.

Rick Nauert PhD zveřejnil tyto závěry online v American Journal of Human Genetics, 2012.

 


 

Příspěvek ČAKDAV k Národnímu týdnu manželství (13.-19.2.2012):

Rozvod a rodiny s vícerčaty

Sdružení MOST (Matky Supertwins, USA) provedlo v době od 25.června do 27.července 2009 průzkum mezi rodiči s vícerčaty (dvojčata, trojčata, čtyřčata, atd.). Cílem průzkumu bylo získat  základní statistické údaje o rozšíření rozvodu u rodičů s dětmi z vícečetného porodu. Průzkum byl založen na o 10 vícedílných otázkách týkajících se rodinného zázemí, socioekonomického statusu rodičů a věku dětí, stejně jako otázky týkající se rodinného stavu a rozvodu.

 Výzkumný tým pracoval ve složení:
· Laurie LaMonde, Ph.D., ředitelka výzkumu MOST
· Marcia W. DiStaso, Ph.D., odborná asistentka na Penn State University
· Maureen Doolan A. Boyle, MOST výkonná ředitelka
· Lauretta Shokler, MOST technická ředitelka
· Kelly Ross, MD, MOST lékařská ředitelka, asistentka profesora pediatrie, divize medicíny novorozence Washington University of Medicine a dětské baptistické nemocnice Hospitalist v Missouri.

Všechna data jsou stále analyzována pro získání detailní statistiky, ale k dispozici jsou již některá dílčí zjištění.

Dílčí výsledky:
Průzkum probíhal na reprezentativním vzorku celkem 2.849 rodičů vícerčat. Tito rodiče vyplnili dotazník MOSTu „Rozvod u rodin s vícerčaty“.
Účastníci průzkumu byli:
· matky (97,5%)
· obyvatelé Spojených států (93,4%)
· převážně bělošské rasy (92,4%)
· průměrný věk narození vícerčat respondentů byl 32 let
· domácnosti měly v průměru 3 děti, většinou se jednalo o rodiny s dvojčaty (61%) nebo trojčaty (30%).
· jednalo se o první sňatek (86%).

Vědci obvykle uvádějí, že počet rozvodů ve Spojených státech amerických je asi 40 až 50% pro první manželství. Přestože je zřejmé, že rodiče vícerčat musí čelit vyššímu emocionálnímu, finančnímu a zdravotnímu stresu souvisejícímu s porodem vícerčat, je tato studie prvním známým výzkumem, který se zbývá mírou rozvodovosti této stále rostoucí populace rodičů.
V rámci průzkumu bylo zjištěno:
· 4,3% respondentů se rozvedlo ještě během těhotenství nebo ihned po narození vícerčat
· u více než 95% manželství k rozvode nedošlo
· asi 82​​% respondentů uvedlo celkově pozitivní úroveň manželské spokojenosti

Zjištěné výsledky svědčí to o tom, že míra rozvodovosti v této skupině rodičů nemusí být tak vysoká, jak se původně předpokládalo.

Výzkumnice  MOST Dr. Laurie LaMonde, klinická psycholožka a matka trojčat k tomu uvádí:  „Identifikace přesnější míry rozvodovosti je důležité pro zmírnění obav z vícečetného porodu v rodině, stejně jako zjištění, zda-li další služby těmto rodinám, které mohou nést větší riziko manželské neshody, pro ně mohou být prospěšné. “
Konkrétní se míra rozvodovosti byla dle průzkumu:
· 3,6% pro rodiče s dvojčaty
· 5% pro rodiče s trojčaty
· 9,2% pro rodiče s čtyřčaty
· 4,2% pro rodiče s paterčaty a vícerčaty

Mezi těmi, kteří se rozvedli, převažují rodiny, jejimž vícerčata ve věku mezi 1 a 5 lety v době rozvodu.

Navíc, 4,8% respondentů uvedlo, že na jejich rozpadu manželství se podílelo fyzické násilí a zneužívání návykových látek. Z odpovědí těch, kteří v manželství prodělali zkušenost se zneužíváním návykových látek vyplynula vyšší nespokojenost v manželství pravděpodobnost rozvodu byla výrazně větší.

Převzato z lednového čísla Newsletteru ICOMBO